ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Şubelerimiz ve Görevleri

YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan işlerin, yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, sgk bildirimi, yapımının takibi ve denetim işlerinin yürütülmesi
 • Mimari, Statik, Mekanik ve Elektirik projelerini hazırlamak
 • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak
 • Rekreasyon ve yeşil alanlara ait peyzaj çalışmalarını yapmak
 • Hakedişlerinin hazırlanması
 • Sözleşme hükümlerine göre yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabullerinin yaptırılması işleri
 • İncelenmesi tamamlanmış işlerin en son duruma göre varsa mahsuplaşma işlerinin yürütülmesi
 • Kesin teminatların iadesi ve iş deneyim belgelerinin verilmesinin sağlanması işlerinin yürütülmesi
 • Bütçe harcamalarında ödenek durumlarını kontrol ederek ödenek üstü harcama yapmamak
 • Her türlü ihale komisyonunda görev alma
 • Kabul işlemlerinde görev alma
 • Piyasa fiyat araştırmalarında görev alma
 • Her türlü yazışmaların yapılması
 • Üst yönetimin ve Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak
BAKIM-ONARIM VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini yürütmek ve çalışma planının hazırlanmasında başkana yardımcı olmak
 • Müdürlüğe ait birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak
 • Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek ve izinlerin planlamasını sağlamak
 • Personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanım ile donatılmalarını sağlamak, iş yaparken 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Kanunu” ile ilgili hükümleri uygulamak/uygulatmak, çalışanların SGK ile ilgili işlemlerini takip etmek
 • Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek
 • Kampüslerin içme ve sulama suyu şebekeleri ve kuyularının, su depolarının temizlenmesi, bakımı, klorlama sisteminin kurulması ve bakımı, kanalizasyon, orta gerilim, alçak gerilim elektrik şebekelerinin, trafo merkezlerinin, jeneratörlerin, asansörlerin, klima havalandırma santrallerinin, haberleşme altyapısının kesintisiz işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımları ile ilgili teknik dökümanları ve belgeleri hazırlamak/hazırlatmak
 • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Bakım ve onarım işlerini denetlemek
 • Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu amaçla gerektiğinde, yardım ve önerilerde bulunmak
 • Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için Müdürlüğünün araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için amirinin onayına sunmak. Benzer çalışmaları hizmet türü ihtiyaçlar için gerçekleştirmek
 • Düzenli olarak bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında yapmak, takip etmek
 • Üst yönetimin ve Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak
PERSONEL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Daire Başkanlığının sekreterya hizmetleri ile idari hizmetler, mali hizmetler, bütçe ve planlama, emlak ve kamulaştırma birimleri sorumluluğundaki iş ve işlemlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu şekilde yürütülmesi için orgasnize eder. Diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar ve denetler
 • Yaklaşık maliyet sonrası ve ihale öncesi-sonrası yazışmaları ve hazırlıkları yapmak
 • Personel ile ilgili evrakları düzenlemek ve bulundurmak
 • Tahakkuk işlemlerini yapmak
 • Tüm evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak
 • Taşınırların giriş, çıkış ve teslim işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre sevk ve idaresi için görevli personeli/personelleri organize eder, koordinasyonu sağlar
 • Personel izinleri ve özlük işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi için görevli personeli/personelleri organize eder, koordinasyonu sağlar
 • Birim personellerinin maaş, yolluk, mesai, özel hizmet tazminatı vb. ödemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi için görevli personeli/personelleri organize eder, koordinasyonu sağlar
 • Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak
 • Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak
 • Tüm evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak
 • Projesi tamamlanan fiziki alanlara ait yaklaşık maliyet dosyasını hazırlamak
 • Yaklaşık Maliyet sonrası mevcut yasalara uygun olarak işin ihalesini yapmak
TR